Novice

22. 5. 2020

Podpis pogodbe za izgradnjo zadrževalnika visokih voda Veliki potok

V petek, 22. 5. 2020, so v dvorani Družbenega doma Grosuplje DR. PETER VERLIČ, župan Občine Grosuplje, ROMAN KRAMER, v.d. direktorja Direkcije RS za vode in MARTIN GOSENCA, predsednik uprave CGP d.d., podpisali pogodbo za izgradnjo zadrževalnika visokih voda Veliki potok.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice. V II. fazi pa so predvidene ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje, ki vključujejo visokovodne nasipe in zidove ter ureditev struge in premostitvenih objektov. Zadrževalnik mora namreč biti z vidika vpliva na dolvodna območja zgrajen pred vsemi ostalimi ukrepi, ker predstavlja tudi omilitveni ukrep oz. izničenje morebitnega negativnega vpliva regulacije Grosupeljščice na dolvodna območja, do katerega bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok in izvedbo vseh predvidenih protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo protipoplavna ureditev Grosupljega v celoti urejena.

Pogodbena vrednost znaša 6.038.439,98 evrov z DDV, dela pa bodo predvidoma izvedena v 19 mesecih od uvedbe izvajalca v delo.

 

 

Vse novice

Uprava družbe:
Klavdija Brozovič
T: +386 (0)7 39 42 705
E: tajnistvo@cgp.si